През януари стопанската конюнктура в нашата страна се подобри резултат на по-благоприятен бизнес климат в промишлеността, строителството и в сектора на услугите,