Статут и правомощия

Начало > …
Статут и правомощия
Общински съвет – Варна е орган на местното самоуправление, който се състои от 51 общински съветници и се избира от жителите на общината за срок от 4 години. Той е колективен орган, определящ политиката на развитие на община Варна. Решава самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в негова компетентност.
Приоритетите, заложени в работата на Общински съвет – Варна следват  Плана за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г., приет с решение №1124-9(23)/18.09.2013 г. Дефинираните в плана стратегически цели са: постигане на интелигентен икономически растеж чрез технологично обновление и иновации, интегрирано устойчиво развитие и повишаване на стандарта на живот чрез използването на собствени ресурси и разширяване на партньорството в Европейския съюз.
За реализирането на тези цели Общински съвет – Варна следва следните приоритети:

Създаване на благоприятна среда за предприемачество, внедряване на иновации и насърчаване на инвестиционната активност във Варна
Осигуряване на привлекателни условия за живот – подобряване на инфраструктурата, развитие на транспортната мрежа, създаване на по-добри условия за туризъм, отдих и спорт, културен и социален живот.
Привличане на още европейски средства за Варна и използване на всички възможности за изпълнение на проекти по международни и национални програми
Развитие на демографския потенциал с акцент върху младите хора – знаещи, можещи и с предприемачески дух
Превръщане на морската столица в дестинация за четири сезона
Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги и спортни прояви
Утвърждаване на Варна като град на знанието и иновациите
Развитие на потенциала на Варна чрез междурегионално, национално и европейско сътрудничество
Използване на създадените контакти с местни власти от други български общини и държави членки на ЕС за въвеждане на добри практики за управление
Повишаване на общественото доверие в Общински съвет – Варна чрез подобряване на организацията и ефективността на работата
Подобряване на диалога с гражданските сдружения и местната общност – осигуряване на максимална публичност и прозрачност за дейността и за процеса на взимане на решения от Общински съвет – Варна.

Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет има следните правомощия:
– създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
– одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на община Варна;
– избира и освобождава председателя на общинския съвет;
– определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на община Варна;
– приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
–  определя размера на местните такси;
– приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
– приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на община Варна в техните органи;
– приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
– приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на община Варна или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
– приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на община Варна, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
– определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на община Варна, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
– приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
–  приема решения за участие на община Варна в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
– създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
–  прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на община Варна;
–  приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
– обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
– приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
–  одобрява символ и печат на общината;
– удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
– решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
– упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
– определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община.
В изпълнение на правомощията си Общински съвет – Варна приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване, чрез Интернет  и по друг подходящ начин.
Съгласно чл. 45 от „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“, общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател: по негова инициатива с предложен от него проект за дневен ред;  по искане на една трета от общинските съветници; по искане на една пета от избирателите в общината или по искане на областния управител.  Законът допуска и свикването на извънредни сесии, на които се обсъждат само въпросите, които са повод за свикването на извънредната сесия.
Към Общински съвет – Варна работят 19 постоянни и временни комисии. Заседанията на общинския съвет и неговите комисии са открити, като общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.
Гражданите могат да осъществяват контрол върху дейността на общинския съвет, кмета и общинската администрация и да присъстват и участват в заседанията на Общински съвет – Варна и на неговите комисии по ред, определен в глава девета от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Издаваните от Общински съвет – Варна административни актове могат да се оспорват пред Административен съд – Варна по отношение на тяхната законосъобразност по реда на Административно-процесуалния кодекс.