Срокове за заплащане на местни данъци и такси

Данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци се заплащат на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни  до 31 октомври  На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%