Предложения за решения

Начало > …
Предложения за решения
В тази секция се публикуват внесени за обсъждане в Общински съвет – Варна и неговите комисии проекти за решения.

Съгласно чл.31(1) от Правилника на Общински съвет – Варна проекти за правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят общинските съветници, кметът на общината, както и райони кметове на населени места по въпроси, касаещи техните райони или населени места.
Съгласно чл.31(2) от Правилника на Общински съвет – Варна проектът за годишния бюджет на община Варна се внася от кмета на общината.

Предложение №РД20024059ВН/14.12.2020 г. относно кандидатстване по проект “Красива България” 2021, мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура”
Публикуванo на 15.12.2020 г.

 Предложение №АУ019558ВН_007ВН/02.12.2020 г. относно одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на КК “Св.Св. Константин и Елена” 
Публикуванo на 08.12.2020 г.

 Предложение №АУ007440ВН_002ВН/02.12.2020 г. относно одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на КК “Св.Св. Константин и Елена” 
Публикуванo на 08.12.2020 г.

 Предложение №АУ057247ВН_023ВН/02.12.2020 г. относно одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на КК “Св.Св. Константин и Елена” 
Публикуванo на 08.12.2020 г.

 Предложение №РД20022988ВН/02.12.2020 г. относно отчети за 2019 г. за изпълнение на “Програма за опазване на околната среда на Община Врана” и “Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдени норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Варна”
Публикуванo на 08.12.2020 г.

 Предложение №Д15001420ВН_006ВН/02.12.2020 г. относно предоставяне безвъзмездно за ползване на недвижим имот на Сдружение “Съучастие”
Публикуванo на 08.12.2020 г.

 Предложение №РД20012973ВН_001ВН/02.12.2020 г. относно промени в общата численост и структура на общинските администрации.
Публикуванo на 08.12.2020 г.

Предложение №Д15000407ВН_020ВН/02.12.2020 г. относно прехвърляне в собственост на Висш съдебен съвет на имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Кракра” №2
Публикуванo на 03.12.2020 г.

Предложение №РД20023239ВН/02.12.2020 г. относно придобиване в собственост на недвижим имот, включен в капитала на “Ученически отдих и спорт” ЕАД, находящ се в с. Звездица
Публикуванo на 03.12.2020 г.

Предложение №РД20023243ВН/02.12.2020 г. относно промяна на организационно-управленска структура и длъжностно щатно разписание на ОП “Общинско предприятие и синя зона”
Публикуванo на 03.12.2020 г.

Предложение №РД20022552АС/25.11.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование”
Публикуванo на 02.12.2020 г.

Предложение №РД20022859ВН/25.11.2020 г. относно одобряване на текста на споразумение за партньорство по проект “Прилагане на иновативни методи за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България” по Програма “Опазване на околната среда и климатични промени”
Публикуванo на 02.12.2020 г.

Предложение №РД18014651ВН-009ВН/25.11.2020 г. относно одобряване на финалния доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Варна за периода 2014-2020
Публикуванo на 02.12.2020 г.

 Предложение №РД20022736ВН_002ВН/25.11.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти: “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020
Публикуванo на 01.12.2020 г.

 Предложение №РД20022736ВН_001ВН/25.11.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти: “Екологична и устойчива рибарска област” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020
Публикуванo на 01.12.2020 г.

 Предложение №РД20016466ВН/31.08.2020 г. относно приемане на правилник за дейността на ОП “Управление на проекти и озеленяване”, както и на Организационно-управленска структура, неразделна част от правилника
Публикуванo на 01.12.2020 г.

 Предложение №Д19001093ВН_003ВН/25.11.2020 г. относно удължаване на срока за усвояване на инвестиционен кредит
Публикуванo на 01.12.2020 г.

 Предложение №РД 20022773ВН/25.11.2020 г. относно внедряване на модел “Едно към едно” в девет общински училища в гр. Варна и осигуряване на средства за електронни устройства Chromebook
Публикуванo на 01.12.2020 г.

 Предложение №АУ003593ВН_012ВН/26.11.2020 г. относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за обект: “Довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, община Варна”
Публикуванo на 01.12.2020 г.

 Предложение №РД20022772ВН/25.11.2020 г. относно определяне предназначението на жилища – собственост на Община Варна 
Публикуванo на 01.12.2020 г.

 Предложение №РД20022774ВН/25.11.2020 г. относно закриване на общинско предприятие “Комплекс за детско хранене” 
Публикуванo на 01.12.2020 г.

 Предложение №РД20022787ВН/25.11.2020 г. относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – частна общинска собственост, в СО Планова 
Публикуванo на 01.12.2020 г.

 Предложение №РД20022673ВН/24.11.2020 г. относно прекратяване действието на договор и предоставяне за безвъзмездно управление на имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Карамфил” №13
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022766ВН/25.11.2020 г. относно учредяване на право на ползване за устройване на 150 броя пчелни семейства върху общински поземлен имот, находящ се в местността Кайряк
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022767ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Полковник Свещаров” №24
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022770ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул.”Хан Аспарух” №11
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022769ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул.”Роза” №1
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022775ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул.”Хан Кардам” №4
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022768ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул.”Хан Аспарух” №12
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022765ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул.”Момина сълза” №30-32
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022771ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Полковник Свещаров” №24
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022764ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул.”Липа” №46
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022727ВН/25.11.2020 г. относно предоставяне на “ВиК-Варна” ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация на инфраструктурни обекти
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022677ВН/24.11.2020 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на ОУ “Патриарх Евтимий” на имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022681ВН/24.11.2020 г. относно учредяване на възмездно право на ползване от Сдружение “Синдикат на българските учители” върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Шипка” №17-19
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022663ВН/24.11.2020 г. относно предоставяне на ДГ “Слънчо №5 за безвъзмездно управление на имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Яне Сандански” №1
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022660ВН/24.11.2020 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” на имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Братя Миладинови” №19
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №Д15001400ВН_011ВН/24.11.2020 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Апелативен съд – Варна, на част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Чайка” до бл.34
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022684ВН/24.11.2020 г. относно предоставяне на Първа езикова гимназия за безвъзмездно управление на имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Подвис” №29
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022662ВН/24.11.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №64
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022661ВН/24.11.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от общинска материална база, находяща се в местност “Баба Алено”, и в допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост за 2020  г.
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022648ВН/24.11.2020 г. относно изменение и допълнение на Приложение №21 – “Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2020” 
Публикуванo на 26.11.2020 г.

 Предложение №РД20022665ВН/24.11.2020 г. относно предоставяне на ОУ “Антон Страшимиров” и ПГИ “Д-р Иван Богоров” за безвъзмездно управление на имот-публична общинска собственост
Публикуванo на 26.11.2020 г.

Предложение с №ОС2000682ВН/19.11.2020 г. относно допълнително материално стимулиране на лекарите и медицинските специалисти, работещи в общинските лечебни заведения
Публикуванo на 24.11.2020 г.

 Предложение №РД20019337ВН_002ВН/18.11.2020 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Варна
Публикуванo на 19.11.2020 г.

 Предложение №РД20020198ВН_001ВН/18.11.2020 г. относно даване на съгласие за удължаване срока на Запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика, във връзка с получен аванс по договор за “Общностен център за деца и семейства – Варна  
Публикуванo на 19.11.2020 г.

 Предложение №МД20001442ВН_001ВН/06.11.2020 г. относно освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. за предприятия, преустановили стопанска дейност   
Публикуванo на 19.11.2020 г.

 Предложение №МД20001442ВН_002ВН/06.11.2020 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет-Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна   
Публикуванo на 19.11.2020 г.

 Предложение №РД20007078_003ВН/17.11.2020 г. относно даване на съгласие за участие на Община Варна в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 “Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020  
Публикуванo на 18.11.2020 г.

 Предложение №РД20022192ВН/17.11.2020 г. относно създаване и функциониране на специализирани кабинети за диагностика и лечение на COVID-19 към общинските ДКЦ  
Публикуванo на 18.11.2020 г.

 Предложение №РД19005415ВН_036ВН/04.11.2020 г. относно осигуряване на средства по проект “Изграждане на “Център за грижа за лица с различни форми на деменция” и ремонт на сграда за “Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства” 
Публикуванo на 05.11.2020 г.

 Предложение №РД20019465ВН/15.10.2020 г. относно формиране на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2020/2021 година. 
Публикуванo на 21.10.2020 г.

Предложение №ОС20000569ВН/24.09.2020 г. относно промяна на данък върху таксиметров превоз на пътници.
Публикуванo на 23.09.2020 г.

Предложение №РД20017282ВН/11.09.2020 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Студентска”
Публикуванo на 25.09.2020 г.

Предложение №РД20007904ВН/05.05.2020 г. относно разглеждане на нова транспортна схема на община Варна
Публикуванo на 25.09.2020 г.

Предложение №РД20017957ВН/23.09.2020 г. относно проектно предложение “Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – НЧ “Петко Рачев Славейков 1928”
Публикуванo на 25.09.2020 г.

Предложение №РД20015427ВН/14.08.2020 г. относно прекратяване на действие на договор за предоставяне на имот в гр. Варна, ул. “Албатрос” №5.
Публикуванo на 18.08.2020 г.

Предложение №РД20015434ВН/14.08.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение по Открита покана №2 “Кръгова икономика и ресурсна ефективност” по Резултат 3 “Пдобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика”) по Програма “Опазване на околната среда и климатичните промени”.
Публикуванo на 18.08.2020 г.

Предложение №РД20013645ВН_001ВН/14.08.2020 г. относно предоставяне за управление на ВСС на имот в гр. Варна, ул. “Кракра” №2.
Публикуванo на 18.08.2020 г.

Предложение №РД20009841ВН/14.08.2020 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползнане на НЧ “Димо Цонков 1927” на недвижим имот в с.Звездица.
Публикуванo на 18.08.2020 г.

Предложение №РД20011714ВН_001ВН/14.08.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на движими вещи – леки автомобили.
Публикуванo на 18.08.2020 г.

Предложение №РД20012849ВН/09.07.2020 г. относно допълнение и изменение на списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2020 г.
Публикуванo на 10.07.2020 г.

Предложение №РД20012853ВН/09.07.2020 г. относно осигуряване на средства за основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в I ЕГ – гр. Варна.
Публикуванo на 10.07.2020 г.

Предложение №РД20012850ВН/09.07.2020 г. относно осигуряване на допълнителни средства от бюджета на Община Варна за проектиране, основен ремонт и реконструкция на НУ “В.Левски”, кв. Аспарухово.
Публикуванo на 10.07.2020 г.

Предложение №РД20012884ВН/09.07.2020 г. относно финансиране на Варненска търговска гимнация “Георги Стойков Раковсски”- гр. Варна за извършване на ремонтни дейности в двора на училището.
Публикуванo на 10.07.2020 г.

Предложение №РД20012851ВН/09.07.2020 г. относно актуализиране на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2020 г.
Публикуванo на 10.07.2020 г.

Предложение №РД20012847ВН/09.07.2020 г. относно актуализация на Списъка на средищните детски градини и училища в РБ за учебната 2020/2021 година
Публикуванo на 10.07.2020 г.

Предложение №РД20012383ВН_001ВН/03.07.2020 г. относно ПУП-ПР и улична регулация – гр. Варна, м-ст Карантината, район Аспарухово във връзка с изграждане на обект: “Реконструкция на улица от бул.”Първи май” към Рибарско пристанище “Карантината”, включително обръщач в местност “Карантината”
Публикуванo на 09.07.2020 г.

Предложение №РД20011768ВН_001ВН/03.07.2020 г. относно преструктуриране на бюджета на функция “Образование” във връзка с осигуряване на допълнителни средства за основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ 39 “Приказка” и ДГ 47 “Люляче”
Публикуванo на 09.07.2020 г.

Предложение №РД20012396ВН_001ВН/09.07.2020 г. относно възлагане на дейности, стопанисване и управление на гробищните паркове на територията на община Варна
Публикуванo на 09.07.2020 г.

Предложение №РД20011969ВН_001ВН/03.07.2020 г. относно изграждане на ограда около храм “Свети Прокопий Варненски”
Публикуванo на 09.07.2020 г.

Предложение №ЗК19002249ВН_005ВН/03.07.2020 г. относно изграждане на тротоарни настилки в рамките на проект: “Пътно кръстовище по път I-9 /Кранево-Златни пясъци-Варна-Бургас/ при “Долна Трака”
Публикуванo на 09.07.2020 г.

Предложение №ОМД20000882ВН_002ВН/03.07.2020 г. относно отмяна на Статут за определяна на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненски висши учебни заведения за постигнати високи резултати и приемане на нов Статут за определяне на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища за постигнати високи резултати
Публикуванo на 08.07.2020 г.

Предложение №ОС20000415ВН/08.07.2020 г. относно прекратяване чрез ликвидация на ТД “ПОРТ ПАЛАС” ЕАД
Публикуванo на 08.07.2020 г.

Предложение №РД20012383ВН/03.07.2020 г. относно ПУП-ПР и улична регулация – гр. Варна, м-ст Карантината, район Аспарухово във връзка с изграждане на обект: “Реконструкция на улица от бул.”Първи май” към Рибарско пристанище “Карантината”, включително обръщач в местност “Карантината”
Публикуванo на 08.07.2020 г.

Предложение №РД19023820ВЦ_005ВН/03.07.2020 г. относно публичен търг за отдаване под наем на нежилищен имот – с. Звездица
Публикуванo на 08.07.2020 г.

Предложение №РД20012461ВН/03.07.2020 г. относно кандидатстване на Община Варна за финансиране на проект “Битова канализация на част от СО “Виница-север” 
Публикуванo на 08.07.2020 г.

Предложение №РД20006168ВН_002ВН/03.07.2020 г. относно съгласие за подписване на анекси към договори за използване на общинската спортна база от спортните клубове.
Публикуванo на 07.07.2020 г.

Предложение №АУ040916ВН_019ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка на ид. части на имот – гр. Варна, бул. “Вл. Варненчик” 110
Предложение №РД20012446ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез търг на имот – гр. Варна, район “Младост” с идентификатор 10135.3513.3
Предложение №РД20012443ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез търг на имот – гр. Варна, район “Аспарухово”, с.о. “Боровец-юг”
Предложение №РД20012442ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, ж.к. “Възраждане”
Предложение №РД20012462ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – с. Звездица, ул. “Вега” 29
Предложение №РД20012449ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, ул. “Полковник Петър Динков” 4
Предложение №РД20012455ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез търг на имот – гр. Варна ,ул. “Гладиола” 6
Предложение №РД20012448ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, ул. “Академик Игор Курчатов” 
Предложение №РД20012463ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, с.о. “Зеленика”
Предложение №РД20012445ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, с.о. “Ракитника”
Предложение №РД20012444ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. варна, ж.к. “Възраждане”
Предложение №РД20012459ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, ул. “Д-р Любен Попов” 20
Предложение №РД20012441ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез търг на имот – гр. Варна, бул. “Сливница” 163
Предложение №РД20012450ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, с.о. “Ментеше”
Предложение №РД20012464ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, бул. “Сливница” 175
Предложение №АУ121553ВН_021ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ж.к. “Изгрев-1”
Предложение №АУ065702ВН_023ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, СО “Горна Трака”
Предложение №АУ103852ВН_019ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул. “В.Белински”12
Предложение №АУ095789ВН_011ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул. “Гоце Делчев” 61
Предложение №АУ075967ВН_020ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, в.з. “Траката”, ул. “Първа” 81
Предложение №АУ049164ВН_008ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост чрез замяна – гр. Варна, район “Вл.Варненчик”, м-ст “Атанас Тарла”
Предложение №АУ007923ВН_004ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул. “Царевец”
Предложение №РД20012465ВН/03.07.2020 г. относно процедура за безвъзмездно придобиване в управление на част от имот – гр. Варна, ул. “Никола Кънев” 10
Предложение №АУ049164ВН_009ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост чрез замяна – гр. Варна, район “Вл. Варненчик”, м-ст “Атанас Тарла”
Предложение №РД20012476ВН/03.07.2020 г. относно откриване на процедура за безвъзмездно придобиване в управление на част от имот с идентификатор 10135.536.598, район “Приморски”, гр. Варна
Предложение №РД20012453ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – гр. Варна, с.о. “Ментеше”
Предложение №АУ084471ВН_013ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна, ул.”Бр. Миладинови”43-45
Предложение №АУ023665ВН_013ВН/03.07.2020 г. относно продажба на ид. част от имот – с. Каменар, ул.”Акация” 6А-Б
Предложение №АУ096339ВН_025ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна , ул.”Братя Миладинови” 43-45
Предложение №АУ110104ВН_002ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна, ПИ №10135.3511.24
Предложение №АУ045551ВН_002ВН/03.07.2020 г. относно промяна на имот от публична в частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Козлодуй”
Предложение №АУ082602ВН_017ВН/03.07.2020 г. относно одобяване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – гр. Варна, ул. “Сълзица” 10
Предложение №АУ054616ВН_035ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – гр. Варна, ул. “Гургулят” 8
Предложение №АУ044581ВН_026ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна, ул. “Ал. Дякович”
Предложение №АУ110457ВН_017ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – с. Каменар, ул. “Липа” 26
Предложение №РД20012452ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – с.Каменар, кв.54
Предложение №АУ099997ВН_022ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна, ул. “Бяла мура” 14А
Предложение №РД20012480ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, район “Младост”, ж.к. “Възраждане” – I м.р.
Предложение №АУ014360ВН_031ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка – гр. Варна, ул.”Сълзица” 5
Предложение №АУ083028ВН_020ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка – гр. Варна, ул. “Лира” 24
Предложение №АУ014633ВН_016ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка – гр. Варна, ул.”Драгоман” 15
Предложение №АУ087705ВНВНІ017ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка – гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”
Предложение №АУ031042ВН_015ВН/03.07.2020 г. относно продажба на ид. част от имот – с. Каменар, ул. “Невен” 6А-Б
Предложение №РД20012454ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез търг на имот – гр. Варна, район “Аспарухово”, с.о. “Боровец – север”
Предложение №РД20012483ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – гр. Варна ул.”Железни врата”
Предложение №РД200124701ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот – гр. Варна, ж.к. “Чайка”
Предложение №РД20012482ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – гр. Варна, кв. “Изгрев”
Предложение №РД20012474ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – гр. Варна, СО “Боровец-юг”
Предложение №РД20012472ВН/03.07.2020 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост
Предложение №РД20012485ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – гр. Варна, ж.к. “Чайка”
Предложение №АУ091076ВН_012ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на недвижими имоти – гр. Варна, ж.к. “бриз”
Предложение №АУ005244ВН_014ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул. “Струга” 27
Предложение №РД20012470ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот – гр. Варна, ж.к. “Чайка”
Предложение №АУ002823ВН_016ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху поземлен имот – гр. Варна, район “Младост”, ж.к. “Възраждане”
Предложение №АУ032914ВН_015ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, район “Аспарухово”, ЮПЗ
Предложение №РД20012467ВН/03.07.2020 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за разполагане на “вендинг машини” – гр. Варна, бул.”Осми Приморски полк” 43
Предложение №АУ044962Н_027ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху имот -гр. Варна, с.о. “Боровец-юг”
Предложение №АУ063655Н_012ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот – с. Тополи, ул.”Райко Панчелиев” 1А
Предложение №АУ004977Н_011ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху поземлен имот – гр. Варна, район “Аспарухово”, местност Ракитника I
Предложение №АУ010289Н_011ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост чрез делба на недвижим имот – гр. Варна, к.к. “Чайка”
Предложение №АУ050432Н_010ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ж.к. “Възраждане” I-ви м.р.
Предложение №АУ068576ВН_009ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ж.к. “Изгрев”
Предложение №РД20012478ВН/03.07.2020 г. относно предоставяне на безвъзмездно за ползване на Сдружение “Съучастие” на недвижим имот – гр. Варна, ул.”Витко Христов”
Предложение №РД20012471ВН/03.07.2020 г. относно отказ за прехвърляне във Фонд “Продажби” на жилищен имот – гр. Варна, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 45, вх. Б, ет.5, ап.2
Предложение №АУ074959ВН_024ВН/03.07.2020 г. относно продажба на ид. част от имот – гр. Варна, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 159
Предложение №АУ024649ВН_011ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка на недвижим имот – гр. Варна, район “Младост”, ул. “Лира” 7
Предложение №РД20012471ВН/03.07.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от имот – гр. Варна, ул. “Капитан Райчо” 103А
Предложение №АУ070674ВН_006ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот – гр. Варна, СО “Боровец-юг”
Предложение №РД20012479ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – гр. Варна, СО “Боровец-юг”
Предложение №РД20012466ВН/03.07.2020 г. относно учредяване възмездно прав на строеж за изграждане на трафопост – гр. Варна, СО “Виница – север”
Предложение №РД20012468ВН/03.07.2020 г. относно пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор за поземлен имот в СО “Ален мак”
Предложение №АУ105437ВН_016ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, район “Аспарухово”, местност Ракитника I
Предложение №АУ110373ВН_009ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка  – гр. Варна, “Вилна зона”
Предложение №АУ100678ВН_021ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка – гр. Варна, ул.”Светослав Минков” 12
Предложение №АУ064989ВН_025ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна, ул.”Самарско знаме” 28
Предложение №АУ019962ВН_029ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка на поземлен имот – гр.Варна, ул.”Проф. Иван Шишманов” 7
Предложение №АУ011561ВН_017ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна, ул. Подп. калитин” 3
Предложение №АУ080518ВН_004ВН/03.07.2020 г. относно учредяване право на пристрояване по заявление №АУ080518ВН/16.08.2019 г.
Предложение №АУ105098ВН_027ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка гр. Варна, ул.”Мария Бацарова”
Предложение №АУ074346ВН_015ВН/03.07.2020 г. относно продажба на ид. част от имот – гр. Варна, ул.”Македония” 158
Предложение №АУ049735ВН_005ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Керч” 10
Предложение №АУ044121ВН_011ВН/03.07.2020 г. относно продажба на ид. част от имот – гр.Варна, ул. “Георги  Паспалев” 8
Предложение №АУ075126ВН_012ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул. “Елин Пелин” 48
Предложение №АУ102071ВН_021ВН/03.07.2020 г. относно продажба на ид. част от имот – гр. Варна, ул. “Борис Киряков” 29
Предложение №РД20012481ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, ул. Академик Игор Курчатов”
Предложение №РД20012484ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – СО “Прибой”, гр. Варна
Предложение №РД20012473ВН/03.07.2020 г. относно  удължаване срок на договор за наем с АИППМП – ОМ “Д-р Грациела Височкова – Колева” ЕООД
Предложение №РД20012477ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – м. “Старите лозя” – Долна Трака, гр. Варна
Предложение №РД20012475ВН/03.07.2020 г. относно удължаване срок на договор с НЧ “П.Р.Славейков – 1928”
Предложение №АУ113572ВН_007ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост в СО “Траката”
Публикувани на 06.07.2020 г.

Предложение №РД17002058ВН_299ВН_001ВН/26.06.2020 г. относно удължаване срока на издадена Запис на заповед в полза на МРРБ във връзка с авансово плащане за изпълнение на проект “Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза”
Публикуванo на 03.07.2020 г.

Предложение №ОС20000284ВН_005ВН/02.07.2020 г. относно допълване на Предложение №ОС20000284ВН/04.05.2020 г. за приемане на Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна във връзка с Предложение с рег. № ОС20000378ВН/25.06.2020 г. 
Публикуванo на 02.07.2020 г.

Предложение №ОС20000382ВН/26.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно изменение и допълнение на “Статут за награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование
Публикуванo на 30.06.2020 г.

Предложение №ОС20000381ВН/26.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна и годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развите.
Публикуванo на 30.06.2020 г.

Предложение №ОС20000383ВН/26.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно дългосрочен общински дълг за проект “Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. “Златни пясъци”
Публикуванo на 30.06.2020 г.

Предложение №ОС20000378ВН/25.06.2020 г. от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет-Варна, относно мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с последиците от извънредното положение в РБ.
Публикуванo на 30.06.2020 г.

Предложение №РД200011856ВН/25.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане/неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.
Публикуванo на 26.06.2020 г.

Предложение №РД200011879ВН/25.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор по проект “Европейски дигитални граждани” по програма ЕВРОПА ЗА ГРАДЖДАНИТЕ
Публикуванo на 26.06.2020 г.

Предложение №РД20008706ВН_001ВН/22.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно осигуряване на средства за финансиране на допълнителни разходи за обект “Изграждане на бул.”Васил Левски”
Публикуванo на 24.06.2020 г.

Предложение №РД20010489ВН_001ВН/16.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно проектно предложение “Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на система за външно изкуствено осветление”
Публикуванo на 17.06.2020 г.

Предложение №РД17002058ВН_301ВН/04.05.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно даване на съгласие за осигуряване на допълнително финансирате като съфинансиране на дейностите по управлението на проект “Интегриран градски транспорт на варна – Втора фаза”
Публикуванo на 07.05.2020 г.

Предложение №РД20007764ВН/04.05.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно кандидатстване с Проект “Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България”
Публикуванo на 07.05.2020 г.

Предложение №РД20007786ВН/04.05.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно издаване на Запис на заповед  по Програма морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Публикуванo на 07.05.2020 г.

Предложение №РД20007928ВН/05.05.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно промяна в Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна и допълнение към Правилник за дейността на ОП “Управление на проекти и озеленяване”
Публикуванo на 07.05.2020 г.

Предложение РД20006288ВН/31.03.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
Годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2019 година на Общинския план за развитие 2014-2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Отчет на Програмата за изпълнение на ОПР за 2019 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Допълнителни проекти реализирани през 2019 г., чието изпълнение допринася за постигане на специфичните цели от Общинския план за развитие 2014-2020 година
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Приложение към т.ІІІ – Специфични количествени индикатори за осъществяване наблюдението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Изпълнявани проекти на територията на Община Варна през 2019 г. по данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение РД20003171ВН_001ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОД на МВР-Варна  на имот – частна общинска собственост – гр.Варна, ул.”Свети Климент” №18.
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение РД20006821ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно корекция на Устава на “Дворец на културата и спорта” ЕАД
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение РД19023012ВН_001ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно корекция на решения №1705-2-2/41/27.06.2019 г.
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение РД20006824ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно управление врху част от имот – частна общинска собственост, гр.Варна, ул.”Петко Стайнов” №7 в полза на “Център за подкрепа на личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна”
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение РД20006817ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от недвижим имот – гр.Варна, ул.”Евлоги Георгиев” 26 на ДЦДМУИ “Св.Йоан Златоуст”.
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение РД20006819ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне за безвъзмездно управление на имот-публична общинска собственост – гр. Варна, ж.к.Чайка, бл.67. на ОУ “Захари Стоянов”
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение РД20006820ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Висш съдедебен съвет недвижим имот – частна общинска собственост – гр.Варна, ж.к. Чайка, до бл.34.
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение АУ003593ВН_011ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: “Довеждащ канализационен колектор от с.Каменар, община Варна”
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение АУ104854ВН_009ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно издаване на разрешителни за водовземане от минерални води.
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение РД20006818ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно управление върху помещения общинска собственост, в полза на Дирекция “Превенции”
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение РД20006826ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно придобиване в собственост на недвижим имот- частна държавна собственост – гр.Варна, район “Аспарухово”
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение РД20006815ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно сключване на Анекс към договор, сключен между Община Варна и Окръжен съд-Варна
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение АУ110898ВН_009ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно издаване на разрешителни за водовземане от минерални води
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение РД20006823ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху имоти общинска собственост на Общинско предприятие “СПОРТ-ВАРНА”
Публикувани на 13.04.2020 г

Предложение №РД20006289ВН/31.03.2020 г. от Иван Портних  – кмет на община Варна, относно Доклад за хода за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна – 2014 -2020 г.
 Доклад за хода за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна – 2014 – 2020 г., за постигнатите резултати по проекти и като цяло за 2019 година
 Отчет на Програмата за изпълнение на проектите от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна за 2019 година
Публикувани на 06.04.2020 г.

Предложение №ЗК20000632ВН/03.04.2020 г. от Коста Базитов – зам.-кмет на община Варна относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически лица от община Варна.
Публикуванo на 03.04.2020 г.

Предложение №ЗК20000631ВН/03.04.2020 г. от Коста Базитов – зам.-кмет на община Варна относно отпускане на финансова помощ за лечение на лица с репродуктивни проблеми.
Публикуванo на 03.04.2020 г.

Предложение №РД20003291ВН/13.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по замеделие гр. Варна за обезщетяване на собственици с признато, но невъзстановено право на собственост по реда на ЗСПЗЗ
Публикуванo на 21.02.2020 г.

Предложение №РД20002553ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно прехвърляне в собственост на държавата на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул.”Цар Освободител” №100
Публикуванo на 05.02.2020 г.

Предложение №РД20002556ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на имот в гр.Варна, ж.к. “Чайка”, бл.19, вх.”В” за управление на ОП “Управление на проекти и озеленяване”
Публикуванo на 05.02.2020 г.

Предложение №РД20002564ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно отмяна на решения и прекратяване на договор за наем с ЕТ “АИППДП – д-р Златка Ставрева”.
Публикуванo на 05.02.2020 г.

Предложение №РД20002555ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от имот – гр.Варна, ул.Петко Стайнов” №7 за задоволяване на нуждите на социалната инфраструктура за предоставяне на услуги на община Варна.
Публикуванo на 05.02.2020 г.

Предложение №РД20002561ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно отдаване под наем обект, представляващ фитнес в приземен етаж на сградата на III ОУ “Ангел Кънчев”
Публикуванo на 05.02.2020 г.

Предложение №РД20002563ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно откриване на процедура за безвъзмездно придобиване в управление от държавата на имот с идентификатор 10135.2561.13, “Приморски парк”, “Шокъров канал”.
Публикуванo на 05.02.2020 г.

Предложение №РД20002557ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно продажба на леки автомобили, собственост на ОП ТАСРУД
Публикуванo на 05.02.2020 г.

Предложение №РД20002567ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на имот в с.Тополи, ул.”Здравец” №1 на ДГ №48 “Ран Босилек”
Публикуванo на 05.02.2020 г.

Предложение №РД19005439ВН_011ВН/03.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно издаване на разрешително за водовземане от минерални води.
Публикуванo на 04.02.2020 г.

Предложение №РД20002275ВН/30.01.2020г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно създаване на специализирано звено – Дирекция “Екология и опазване на околната среда”
Публикуванo на 03.02.2020 г.

Предложение №РД20002259ВН/30.01.2020г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на ЗПЗ – II част.
Публикуванo на 03.02.2020 г.

Предложение №РД20002068ВН/30.01.2020г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно избор на независими оценители на имоти и вещи – общинска собственост.
Публикуванo на 03.02.2020 г.

Предложение №РД20002158ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно увеличаване брой на длъжностите в Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица с 4 щатни бройки.
Публикуванo на 31.01.2020 г.

Предложение №РД20002161ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно увеличаване броя на длъжностите в Комплекс за социални услуги за деца и младежи с 1 щатна бройка “шофьор”.
Публикуванo на 31.01.2020 г.

Предложение №РД20002223ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно придобиване в собственост на имот – гр.Варна, район “Аспарухово”, ул.”Народни будители” №1.
Публикуванo на 31.01.2020 г.

Предложение №АУ066210ВН_013ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-154, кв.6, КК “Св.Св. Константин и Елена”.
Публикуванo на 31.01.2020 г.

Предложение №РД20002224ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно предоставяне на имот – гр. Варна, ж.к. Чайка, бл.67 за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, дирекция “Социално подпомагане – Варна”
Публикуванo на 31.01.2020 г.

Предложение №РД20002162ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от имот , гр. Варна, ул. “Петко Стайнов” 7
Публикуванo на 30.01.2020 г.

Предложение №РД20002218ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно предоставяне под наем на помещение, включено в капитала на ДКЦ 1 “Света Клементина” – Варна ЕООД, на сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза “Живот без алкохол”.
Публикуванo на 30.01.2020 г.

Предложение №РД20002168ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на леки автомобили, собственост на Община Варна.
Публикуванo на 30.01.2020 г.

Предложение №РД19021436ВН_003ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно предоставяне на имот – гр. Варна, ул. “Цар Асен” 41 за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, дирекция “Социално подпомагане – Варна” 
Публикуванo на 30.01.2020 г.

Предложение №РД20002165ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно прекратяване на договор и предоставяне за безвъзмездно управление на недвижмими имоти общинска собственост на “Комплекс за социални услуги за деца и семейства”
Публикуванo на 30.01.2020 г.

Предложение №РД20002140ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно актуализация на Общински план на развитие на община Варна 2014-2020 г.
Актуализиран документ за изпълнение на общински план за развитие на община Варна
Публикуванo на 30.01.2020 г.

Предложение №РД20002139ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно кандидатстване с проектно предложение “Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район “Младост”, кв.16, “Възраждане” III м.р. и “Възраждане” IV м.р. на Община Варна” 
Публикуванo на 30.01.2020 г.

 Предложение №РД20002067ВН/29.01.2020 г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно участие на Община Варна като партньор в проектно предложение “Интелигентни градове и общности” по програма Хоризонт 2020
Публикуванo на 30.01.2020 г.

Предложение №РД20001428ВН_001ВН/22.01.2020 г. относно обсъждане и приемане на бюджета на община Варна за 2020 г.
Публикуванo на 16.01.2020 г.

Предложение №РД20001428ВН/22.01.2020 г. относно обсъждане на проектобюджета за 2020 г. и приемане на бюджета на община Варна за 2020 г.

Списък на приложения
Обяснителна записка

Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Приложение №4
Приложение №4-а
  Приложение №4-б

Приложение №4-в
Приложение №5
Приложение №5-а

Приложение №6
Приложение №6-а
Приложение №7

Приложение №8
Приложение №9
Приложение №10

Приложение №11
Приложение №12
Приложение №12-а

Приложение №12-б
Приложение №12-в
Приложение №12-г

Приложение №12-д
Приложение №12-е
Приложение №13

Приложение №14
Приложение №15
Приложение №16

Приложение №17
Приложение №18
Приложение №19

Приложение №20
Приложение №21
Приложение №22

Приложение №23
Приложение №24
Приложение №24-а

Приложение №24-б
Приложение №25
Приложение №26

Приложение №27
Приложение №28
Приложение №29

Приложение №30
Приложение №31
Приложение №32

Приложение №33
Приложение №34
Приложение №35

Приложение №36
Приложение №37

Публикуванo на 23.01.2020 г.

Предложение №РД20000978ВН/16.01.2020 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет-Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна
Публикуванo на 16.01.2020 г.

Предложение №РД20000975ВН/16.01.2020 г. относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през  2020 г.
Публикуванo на 16.01.2020 г.

Предложение №РД20000976ВН/16.01.2020 г. относно Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.
Публикуванo на 16.01.2020 г.

Предложение №РД19024000ВН/18.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в полза на МРРБ по Договор по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Публикуванo на 19.12.2019 г.

Предложение №РД19023887ВН/17.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна
За разглеждане от ПК “Наука и образование”
Публикуванo на 18.12.2019 г.

Предложение №РД19023708ВН/13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно актуализация на бюджета на община Варна за 2019 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
Публикувано на  17.12.2019

Предложение №РД19023703ВН/13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно Осигуряване на съфинансиране на проект “Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Варна”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
Публикувано на  16.12.2019

Предложение №РД19023710ВН /13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на План – сметка за дейност “Чистота” за 2020г
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Благоустройство и комунални дейности”
Публикувано на  16.12.2019

Предложение №РД19023705ВН /13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно Разрешаване формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2019/2020 г.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”
Публикувано на  16.12.2019

Предложение №РД19023709ВН /13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно Кандидатстване с проектно предложение, Покана за подбор на проектни предложения на “Изграждане на младежки центрове” по програма “Местно развитие, намаляване бедността и подобрено включване на уязвими групи”.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”
За разглеждане от ПК “Младежки дейности и спорт”
Публикувано на  16.12.2019

Предложение №РД19023372ВН /10.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно изменение на разрешителни за водовземане от минерални води.
За разглеждане от Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”
Публикувано на  16.12.2019

Предложение №РД19023379ВН /10.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014 – 2020 г.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”
Публикувано на  16.12.2019
МАНДАТ 2015 г. – 2019 г.